We lopen tegen de grenzen van onze planeet aan. Dat zijn grenzen op het gebied van biodiversiteit, voedselproductie, uitputting van landbouwgrond, grondstofuitputting en meer. We nemen meer dan er is en iedereen die het einde van de maand financiële krapte heeft gevoeld, weet dat het meer nemen dan er is, erg menselijk is. Maar we kunnen er ook wat aan doen! Daarover in dit artikel meer. Maar voordat we daar komen: als je nog niet geloofd dat we die grenzen aan het opzoeken en vooral overschrijden zijn, kijk dan eens de film Breaking Boundaries, die daar heel duidelijk over is.

Breaking Boundaries

Donut economie

Maar wat kunnen we er dan aan doen? Dat vertelde de donuteconomie, of Doughnut Economy. Dit is een concept geïntroduceerd door econoom Kate Raworth in haar boek “Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist.” Het is een nieuw economisch model dat een evenwicht probeert te vinden tussen de behoefte aan economische groei en de noodzaak om sociale en milieukwesties aan te pakken.

De donuteconomie wordt weergegeven door een donutvormig diagram, waarbij de binnenste ring het sociale fundament vertegenwoordigt en de buitenste ring het ecologische plafond. Het doel is om een “sweet spot” te bereiken in het centrum van de donut, waar de economische activiteit voldoende is om aan de basisbehoeften van alle burgers te voldoen, terwijl ook binnen de grenzen van de ecologische hulpbronnen van de planeet blijft.

Economische groei mag niet ten koste gaan van sociale en ecologische duurzaamheid

Een van de belangrijkste principes van de donuteconomie is dat economische groei niet ten koste mag gaan van sociale en ecologische duurzaamheid. Dit betekent dat de economische activiteit gericht moet zijn op het voldoen aan de behoeften van alle burgers, in plaats van slechts een select aantal. Het betekent ook dat economische groei moet worden losgekoppeld van het verbruik van eindige hulpbronnen, en dat de economie moet worden ontworpen om negatieve milieueffecten te verminderen in plaats van ze te verergeren.

Een ander belangrijk aspect van de donuteconomie is de nadruk op het creëren van een economie voor het algemeen belang. Dit betekent dat de economische activiteit gericht moet zijn op het creëren van publieke goederen en diensten die alle burgers ten goede komen, in plaats van slechts een select aantal. Hierbij kan gedacht worden aan investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur, maar ook aan beleid ter bevordering van meer inkomens- en welvaartsgelijkheid.

Wat is de Economy for the Common Good

De donuteconomie is niet het enige alternatieve economische model dat de afgelopen jaren is voorgesteld. Een ander belangrijk model is de Economy for the Common Good, die gebaseerd is op het idee dat economische activiteit gericht moet zijn op het creëren van openbare goederen en diensten die alle burgers ten goede komen, in plaats van slechts een select aantal. Dit model benadrukt het belang van sociale en ecologische duurzaamheid, evenals grotere inkomens- en vermogensgelijkheid.

12 principes van Economy for the Common Good

De Economy for the Common Good is gebaseerd op een reeks van 10 principes, waaronder:

 1. De Economy for the Common Good is een brug naar een ethische markteconomie, waarvan het doel niet de toename van monetair kapitaal is, maar een goed leven voor iedereen.
 2. Menselijke waardigheid, solidariteit en sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid en democratie zijn leidende waarden.
 3. De Common Good Matrix laat zien hoe deze waarden kunnen worden nageleefd in het dagelijkse zakenleven. Het is voortdurend in ontwikkeling en moet democratisch worden vastgesteld.
 4. Bedrijven gebruiken de Matrix om een Gemene Goed Balans op te stellen. In het Common Good Report leggen ze de implementatie van de common good-waarden en hun ontwikkelingspotentieel uit en maken ze een beoordeling. Het verslag en de balans worden beoordeeld door accountants en openbaar gemaakt.
 5. ECG-bedrijven worden erkend en ondersteund door consumenten, samenwerkingspartners en op algemeen belang gerichte sponsors.
 6. Als compensatie voor hun bovengemiddelde prestaties krijgen ECG-bedrijven juridische voordelen op het gebied van belastingen, leningen en overheidsopdrachten, evenals in de internationale handel.
 7. Bedrijfswinsten dienen om de bedrijven te versterken, inkomsten te genereren en de eigenaren en werknemers op lange termijn financiële zekerheid te bieden, maar niet om de activa van externe investeerders te vergroten. Zo krijgen de eigenaren de vrijheid om gemeenschappelijke, op het goede gerichte handelspraktijken te ontwikkelen, vrij van druk om het hoogst mogelijke investeringsrendement te behalen.
 8. De drang naar economische groei neemt af. Kansen op een vervuld leven worden geopend met behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. In het werk kunnen zowel waardering en rechtvaardigheid als creativiteit en samenwerking zich beter ontwikkelen.
 9. Het beperken van ongelijkheden in rijkdom vergroot de kansen op gelijke deelname van iedereen aan het economische en politieke leven.
 10. De Economy for the Common Good-beweging nodigt mensen uit om mee vorm te geven aan een nieuwe economie die gebaseerd is op waardigheid, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. Alle ideeën voor een duurzame economische orde moeten worden ontwikkeld in democratische processen, beslist door mensen als soeverein en verankerd in nationale grondwetten.

Jacquline Hofstede is iemand die veel weet over de Economy for the Common Good en er meer over kan vertellen.

Wat is het Steady-state model

Een ander alternatief economisch model is de steady-state economie, die gebaseerd is op het idee dat economische activiteit gericht moet zijn op het voorzien in de behoeften van alle burgers, in plaats van slechts een select aantal. Dit model benadrukt het belang van sociale en ecologische duurzaamheid, evenals grotere inkomens- en vermogensgelijkheid. De stabiele economie wordt gekenmerkt door een stabiele economische activiteit in plaats van door constante groei. Dit betekent dat de economie zou worden ontworpen om te voldoen aan de basisbehoeften van alle burgers, terwijl ze tegelijkertijd binnen de grenzen van de ecologische hulpbronnen van de planeet blijft.

Concluderend, de donuteconomie, de Economy for the Common Good en het Steady-state model zijn alternatieve economische modellen die een evenwicht proberen te vinden tussen de behoefte aan economische groei en de noodzaak om sociale en milieukwesties aan te pakken. Deze modellen benadrukken het belang van sociale en ecologische duurzaamheid, evenals een grotere gelijkheid van inkomen en vermogen. Hoewel deze modellen misschien niet perfect zijn, vormen ze een belangrijk contrapunt voor de traditionele economische modellen die het economisch denken de afgelopen decennia hebben gedomineerd.

Toepassing van donuteconomie in je bedrijf

Het toepassen van de donuteconomie in een bedrijf kan een aantal verschillende strategieën en acties met zich meebrengen. Enkele mogelijke stappen die een bedrijf zou kunnen nemen, zijn:

 • Beoordeling van de sociale en milieu-impact van het bedrijf: Dit kan het uitvoeren van een sociale en milieu-effectbeoordeling inhouden om gebieden te identificeren waar de activiteiten van het bedrijf een positieve of negatieve impact hebben op de samenleving en het milieu. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om doelen en targets vast te stellen voor het verbeteren van de sociale en milieuprestaties van het bedrijf.
 • Sociale en ecologische doelen stellen: Zodra het bedrijf een beter inzicht heeft in zijn sociale en ecologische impact, kan het doelen en doelen stellen om zijn prestaties op deze gebieden te verbeteren. Deze doelen kunnen doelstellingen omvatten voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk van het bedrijf, het vergroten van het aandeel eerlijke handel en duurzame producten, of het verbeteren van het welzijn van de werknemers.
 • Sociale en milieuoverwegingen meenemen in de besluitvorming: Het bedrijf kan ervoor zorgen dat sociale en milieuoverwegingen in aanmerking worden genomen bij alle zakelijke beslissingen, van productontwerp en inkoop tot marketing en distributie. Dit kan inhouden dat er een duurzaamheids- of CSR-commissie wordt opgericht om zakelijke beslissingen te beoordelen en goed te keuren, of dat sociale en milieucriteria worden opgenomen in het prestatiebeoordelingsproces van het bedrijf.
 • Investeren in publieke goederen en diensten: Het bedrijf kan investeren in publieke goederen en diensten, zoals gemeenschapsontwikkeling, onderwijs en gezondheidszorg, die de gemeenschap en de samenleving als geheel ten goede komen.
 • Betrokkenheid bij belanghebbenden: Het bedrijf kan belanghebbenden betrekken, zoals werknemers, klanten, leveranciers en lokale gemeenschappen, om hun behoeften en zorgen te begrijpen en hen te betrekken bij het proces van het creëren van een duurzamere en rechtvaardigere economie.
 • Voortgang meten en rapporteren: Het bedrijf kan de voortgang bij het behalen van zijn sociale en milieudoelstellingen meten en rapporteren, met behulp van tools zoals duurzaamheidsrapportage, om zijn prestaties aan belanghebbenden te communiceren.
 • Voortdurend verbeteren: Het bedrijf kan zijn prestaties continu verbeteren door regelmatig zijn sociale en milieudoelstellingen en -doelen te herzien en deze waar nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat ze ambitieus en relevant blijven.

Het is vermeldenswaard dat het implementeren van de donuteconomie in een bedrijf geen eenmalige inspanning is, maar eerder een continu proces dat voortdurende aanpassing en verbetering vereist, en ook de deelname en inzet van alle niveaus van het bedrijf vereist. Keerwater kan je hierbij helpen. Keerwater heeft een rijk netwerk aan partners dat expert is op de verschillende gebieden die aangestipt worden in dit artikel.